Voorwaarden My Jewellery Wishlist-actie.

1. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers en familieleden van de aanbieders (inclusief dochterondernemingen) en partners of familie van deze medewerkers. Ook eventuele participanten aan de win-actie (zoals adverteerders, sponsors of producenten) behoren hiertoe.

2. De looptijd van de win-actie is t/m begin eind december. My Jewellery heeft de mogelijkheid de winactie te verlengen.

3. My Jewellery kan (indien niet bekend) bij de deelnemer een geldig contactadres opvragen en kan hem verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van hun identiteit.

4. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

5.. Bij de wishlist actie krijgen de deelnemers meerdere kansen om hun lijstje te delen. De winnaar dient zelf contact op te nemen met My Jewellery.

7. De aanbieder is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene voorwaarden prijsvragen gedurende de looptijd van de win-actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de win-actie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar motiverende redenen, zonder dat de aanbieder daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van het spel, zal door de aanbieder op passende wijze publiekelijk (bijvoorbeeld via haar website) bekend worden gemaakt.

8. Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de win-actie kunnen worden gestuurd naar info@my-jewellery.com. Vermeld daarbij altijd de naam van de win-actie. De aanbieder zal zo spoedig mogelijk reageren.

9. Deelnemers dienen minimaal 18 jaar oud te zijn. Deelname is altijd gratis. Deelnemers worden goedgekeurd als de gevraagde gegevens volledig zijn. Ontbrekende gegevens worden tijdens het deelnameproces gevraagd aan de deelnemer. De gegevens mogen door My Jewellery geverifieerd worden. Een deelname is actief zodra het deelnameproces volledig doorlopen.

11. Door deelname aan de Actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan My Jewellery om hun namen, alsmede mogelijke foto's/video’s van de prijsuitreiking, voor promotionele doeleinden met betrekking tot de Actie te gebruiken en onder meer via de Website, op de social media pagina’s en de nieuwsbrief van My Jewellery bekend te maken.

12. De door de deelnemers verstrekte (persoons)gegevens worden opgenomen in het klantbestand van My Jewellery. De (persoons)gegevens worden door My Jewellery gebruikt voor de uitvoering van de Actie waaronderde trekking van de prijs en het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen. Wanneer een deelnemer geen commerciële uitingen wil ontvangen, dan kan persoon zich hier gemakkelijk voor uitschrijven.

13. My Jewellery draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens voldoet aan de relevant wet- en regelgeving waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

14. Indien Deelnemer wilt weten welke persoonsgegevens My Jewellery heeft verwerkt kan hij schriftelijk of langs elektronische weg contact met My Jewellery opnemen. Hij kan My Jewellery eveneens verzoeken de persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Wanneer deelnemer geen (e)mailings meer van My Jewellery wenst te ontvangen, kan hij dit eveneens langs schriftelijke of elektronische weg aan My Jewellery meedelen.