Voorwaarden win-actie

 

1. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers en familieleden van de aanbieders (inclusief dochterondernemingen) en partners of familie van deze medewerkers. Ook eventuele participanten aan de win-actie (zoals adverteerders, sponsors of producenten) behoren hiertoe.

2. De looptijd van de win-actie is t/m januari 2017.

 

3. My Jewellery (indien niet bekend) bij de deelnemer een geldig contactadres opvragen en kan hem verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van hun identiteit.

 

4. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

 

5.. De prijs bestaat uit een verzorgde reis naar Parijs voor 2 personen, inclusief vervoer en Suitsuit koffer.

 

6. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. Ook is de prijs niet  overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten

 

7. Aan het einde van december wordt er 1 winnaar bekend gemaakt via social media. Deze persoon dient zelf contact op te nemen met My Jewellery. De winnaar is zelf verantwoordelijk voor het verdelen van de prijs onder haar mededeelneemsters. 

 

8. De aanbieder is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene voorwaarden prijsvragen gedurende de looptijd van de win-actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de win-actie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar motiverende redenen, zonder dat de aanbieder daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van het spel, zal door de aanbieder op passende wijze publiekelijk (bijvoorbeeld via haar website) bekend worden gemaakt.

 

9. Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de win-actie kunnen worden gestuurd naar info@my-jewellery.com. Vermeld daarbij altijd de naam van de win-actie. De aanbieder zal zo spoedig mogelijk reageren.

 

10. Deelnemers dienen minimaal 16 jaar oud te zijn. Deelname is altijd gratis. Deelnemers worden goedgekeurd als de gevraagde gegevens volledig zijn. Ontbrekende gegevens worden tijdens het deelnameproces gevraagd aan de deelnemer. De gegevens mogen door My Jewellery geverifieerd worden. Een deelname is actief zodra het deelnameproces volledig doorlopen.

 

11. Door deelname aan de Actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan Organisator en om hun namen, alsmede mogelijke foto's en video's van de prijsuitreiking, voor promotionele doeleinden met betrekking tot de Actie te gebruiken en onder meer via de Website, op de facebookpagina en de nieuwsbrief van de Organisator bekend te maken.

 

12. De door de deelnemers verstrekte (persoons)gegevens worden opgenomen in een bestand van Organisatoren. De (persoons)gegevens worden door Organisatoren gebruikt voor  de uitvoering van de Actie waaronder de trekking van de prijs,  het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen, tenzij daartegen door de deelnemer bezwaar is gemaakt.

 

13. Organisatoren dragen er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens voldoet aan de relevant wet- en regelgeving waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

14. Indien Deelnemer wilt weten welke persoonsgegevens Organisatoren heeft verwerkt kan hij schriftelijk of langs elektronische weg contact met Organisatoren opnemen. Hij kan Organisatoren eveneens verzoeken de persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Wanneer deelnemer geen (e)mailings meer van Organisator wenst te ontvangen, kan hij dit eveneens langs schriftelijke of elektronische weg aan Organisatoren meedelen.