Notre gift shop est enfin là !

Retour | People PlanetProducts


DES EMPLOYÉ(E)S PÉTILLANT(E)S

My Jewellery a commencé comme une entreprise familiale dirigée par Sharon, une PDG ambitieuse et passionnée. Tout au long du parcours qui nous a menés à ce que nous sommes devenus aujourd'hui, nous avons appris de nombreuses choses et nous savons combien il est important de prendre soin de nos proches. Nous croyons fermement que nous pouvons accomplir beaucoup plus de choses ensemble plutôt que seuls. Tout ce que nous réalisons en tant qu'entreprise, nous le devons aux employé(e)s pétillantes qui mettent leur cœur et leur énergie à construire notre marque. Pas à pas, nous pouvons relever les défis et nous avons hâte de voir où cela nous mènera ! 


Nous reconnaissons cependant que notre engagement va bien plus loin que le bien-être de nos employés, puisque nous dépendons aussi d'une chaîne de production qui emploie des milliers de personnes, dont beaucoup de femmes. Nous croyons fermement que des produits étincelants vont de pair avec des personnes étincelantes, c'est pourquoi nous nous engageons à surveiller les conditions de travail dans notre chaîne d'approvisionnement et à collaborer avec nos fournisseurs pour apporter les améliorations nécessaires, afin que toutes les personnes qui contribuent à notre marque se sentent en sécurité et valorisées. Les gens font vivre notre entreprise, c'est pourquoi nous avons défini trois objectifs principaux sur lesquels nous nous concentrons : CHAÎNE DE PRODUCTION DURABLEOBJECTIF N°1

Une chaîne de production transparente et identifiable

Le secteur de la mode et des accessoires repose sur une chaîne d'approvisionnement complexe. Pour changer les choses, nous devons d'abord comprendre notre chaîne de production. Ce n'est qu'ensuite que nous pouvons avoir un dialogue ouvert avec les fournisseurs et travailler ensemble sur les points d'amélioration nécessaires. En raison de cette complexité, nous nous concentrons d'abord sur nos fournisseurs directs. En raison de cette relation directe, c'est là que nous avons le plus d'influence. Une fois que nous avons défini une liste des fournisseurs directs, nous pouvons ensuite poursuivre notre analyse et établir un état des lieu des pratiques menées au sein de nos chaînes d’approvisionnement. Cela nous aidera à identifier et à atténuer les risques éventuels liés aux conditions de travail.  L'objectif à long terme est d'avoir une chaîne d'approvisionnement 100% transparente et traçable.SPARKLING PEOPLE

My Jewellery is begonnen als een door vrouwen geleid familiebedrijf met grote ambitie en passie. Tijdens de reis naar wie we nu zijn, hebben we van veel mensen geleerd en weten we hoe belangrijk het is om te zorgen voor degenen die dicht bij ons staan. We weten zeker dat we samen veel meer kunnen bereiken dan alleen en dat alles wat we als bedrijf bereiken te danken is aan de sprankelende mensen die hun liefde en kracht in de opbouw van ons merk steken. Stap voor stap kunnen we samen bergen verzetten en we kunnen niet wachten om te zien waar het ons brengt! 

Tegelijkertijd erkennen we dat onze verantwoordelijkheid veel verder gaat dan onze directe medewerkers, omdat we ook afhankelijk zijn van een productieketen waar duizenden mensen werken, waarvan vele vrouwen zijn. Wij zijn overtuigd dat sprankelende producten hand in hand gaan met sprankelende mensen. Daarom zetten wij ons in om de arbeidsomstandigheden in onze leveringsketen in de gaten te houden en samen met onze leveranciers te werken aan noodzakelijke verbeteringen, zodat iedereen die bijdraagt aan ons merk zich veilig en gewaardeerd voelt. Mensen houden ons bedrijf draaiende en daarom hebben we drie hoofddoelen gedefinieerd waarop we ons kunnen richten: 

DUURZAME PRODUCTIEKETEN


DOEL 1

Een transparante en traceerbare productieketen.

De fashion en accessoires branche kent een complexe supply chain. Om impact te hebben, moeten we eerst inzicht krijgen in onze keten. Alleen dan kunnen we een open dialoog voeren met leveranciers en samen werken aan de noodzakelijke verbeterpunten. Vanwege de complexiteit richten we ons eerst op onze directe leveranciers, tier-1 leveranciers. Vanwege de goede relatie hebben we daar de meeste invloed. Als we de tier-1 in kaart hebben gebracht, gaan we op onderzoek uit. Het doel op lange termijn is een 100% transparante en traceerbare toeleveringsketen. Dit zal ons helpen om mogelijke risico's in verband met arbeidsomstandigheden te identificeren en te beperken. 

DOEL 2

Eerlijke en veilige arbeidsomstandigheden in onze productieketen. 

Wij willen dat iedereen die met of aan onze producten werkt zich veilig en gewaardeerd voelt, waar ook ter wereld. Hoewel wij de productie van onze items uitbesteden aan gespecialiseerde fabrikanten in het Verre Oosten en Turkije, voelen wij ons verantwoordelijk voor de mensen die eraan werken. Wij vinden het belangrijk dat dit onder goede omstandigheden gebeurt. In sommige productielanden is dat niet vanzelfsprekend. Daarom werken wij alleen met fabrikanten die onze gedragscode (Code of Conduct) hebben ondertekend. Deze code is gebaseerd op de Amfori-BSCI code. Door het ondertekenen van deze code verklaren leveranciers zich te houden aan de afspraken. Dit zijn afspraken over o.a. normale werktijden, een schone en veilige werkplek, geen discriminatie en een eerlijk loon. 

Sinds 2021 zijn wij lid van het Business Social Compliance Initiative (BSCI). Dit is een initiatief van bedrijven die zich inzetten om de omstandigheden in hun wereldwijde toeleveringsketen te verbeteren. Dit wordt getoetst aan de hand van punten die door BSCI zijn gedefinieerd en ook in onze gedragscode (Code of Conduct) zijn opgenomen. Deze punten worden gecontroleerd door middel van onafhankelijke controles, ook wel audits genoemd. De volgende punten worden tijdens een audit gecontroleerd:

• Vrijheid van vereniging en collectieve onderhandeling
• Eerlijke lonen
• Gezondheid en veiligheid van werknemers
• Speciale bescherming voor jonge werknemers
• Geen dwangarbeid
• Ethisch zakendoen
• Geen discriminatie
• Fatsoenlijke werktijden
• Geen kinderarbeid
• Geen onzekere arbeid
• Bescherming van het milieu

Wij beseffen dat de audits een weerspiegeling zijn van de arbeidsomstandigheden op een bepaald tijdstip, op een bepaalde dag. Dat kan een dag later anders zijn. In de nabije toekomst willen we alle werknemers in de fabrieken toegang geven tot een klachtenregeling. Wanneer rechten worden geschonden, kunnen zij dan gebruik maken van een hulplijn. Op die manier kunnen we misstanden opsporen en samen met de betrokken partijen werken aan herstel en preventie. 

DUURZAME WERKPLEK


DOEL 3

Goed werkgeverschap met aandacht voor ieder individu. 

Dichter bij huis zijn wij verantwoordelijk voor meer dan 600 directe medewerkers, in onze boutiques, in ons warehouse en op ons hoofdkantoor. Wij hechten veel waarde aan vitale en betrokken medewerkers. 

Daarom bieden we op ons hoofdkantoor elke dag een gevarieerde lunch aan, met  focus op vegetarische gerechten. Daarnaast staan er overal op kantoor kratten gevuld met fruit om te pakken. Op woensdagavond bieden we onze collega's de mogelijkheid om op een nabijgelegen sportveld te sporten. Dit is een bootcamp van een uur onder begeleiding van een personal trainer. Dit draagt bij aan een lager ziekteverzuimpercentage en vitale medewerkers. Daarnaast vinden we het belangrijk dat er ruimte is voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Dit ondersteunen we door middel van online platforms en individuele en team ontwikkel trajecten.

Diversiteit en inclusiviteit staan ook hoog op onze agenda. We willen dat iedereen zich welkom voelt bij My Jewellery. Als klant of als medewerker. We zijn er trots op dat 62% van ons managementteam vrouw is. ‘Who run the world?’

OBJECTIF N°2

Des conditions de travail équitables et sûres dans notre chaîne de production

Nous souhaitons que toute personne qui travaille avec ou sur nos produits se sente en sécurité et valorisée. Bien que nous confions la production de nos articles à des fabricants spécialisés en Extrême-Orient et en Turquie, nous nous sentons responsables des personnes qui travaillent sur ces articles. Nous pensons qu'il est important que ce travail se fasse dans de bonnes conditions. Cela ne va pas de soi dans certains pays de production.  C'est pourquoi nous ne travaillons qu'avec des fabricants qui ont signé notre code de conduite. Ce code est basé sur le code Amfori-BSCI. En signant ce code d’éthique, les fournisseurs déclarent respecter des engagements précis, comme la garantie d’heures de travail raisonnables, d'un lieu de travail propre et sûr, de l'absence de discrimination et d'un salaire équitable.

Nous sommes membres de la Business Social Compliance Initiative (BSCI) depuis 2021. Il s'agit d'une initiative créée par des entreprises qui s'engagent à améliorer les conditions de travail dans leurs chaînes d'approvisionnement internationales. Ceci est contrôlé à partir des critères définis par la BSCI et est également inclus dans notre code de conduite. Ces aspects sont examinés par des contrôles indépendants, également appelés audits. Les points suivants sont vérifiés lors d'un audit :

Liberté syndicale et négociations collectives •

Salaire équitable •

Santé et sécurité des employés •

Protection spéciale pour les jeunes travailleurs •

Absence de travail forcé •

Conduite éthique des affaires •

Aucune discrimination •

Heures de travail raisonnables •

Pas de travail des enfants •

Pas de travail précaire •

Protection de l'environnement •

Nous sommes conscients que les audits reflètent les conditions de travail à un moment précis et que la situation peut grandement varier au sein des chaînes de production. Dans un avenir proche, nous voulons donner à tous les employés dans les usines partenaires l'accès à un système de réclamations. En cas de violation de leurs droits, ils pourront faire appel à une ligne d'assistance téléphonique. De cette façon, nous pourrons détecter les abus et travailler sur la remédiation et la prévention avec les parties concernées. 
UN LIEU DE TRAVAIL RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT


OBJECTIF N°3

Un management avec une attention particulière pour chaque individu

Au niveau de l’entreprise, nous sommes responsables de plus de 600 employés : dans nos boutiques, dans notre entrepôt et à notre siège social. Nous accordons beaucoup d’importance au bien-être et au dynamisme de nos employés.

Ce que nous faisons déjà : 

Nous proposons des déjeuners variés à notre siège social en mettant l’accent sur les plats végétariens. Nous offrons également des fruits gratuits disponibles à différents endroits de nos bureaux. Tous les mercredis, nous organisons et proposons à nos collègues de faire de l'exercice sur un terrain de sport à proximité pendant un bootcamp d'une heure accompagné d'un entraîneur personnel. Cela contribue à un pourcentage d'absentéisme plus faible et à la santé des employés. Nous pensons aussi qu'il est important qu'il y ait de la place pour la croissance et le développement personnel. Nous soutenons cela grâce à des plateformes en ligne et des processus de développement individuel et d'équipe. La diversité et l'inclusivité figurent également en tête de notre liste de priorités. Nous voulons que tout le monde se sente le bienvenu chez My Jewellery, en tant que client ou en tant qu'employé. Nous sommes fiers que 62% de notre équipe de direction soit féminine.  “Who run the world?”


Retour | PeoplePlanetProducts